Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej firmy w określonym roku obrotowym. Jakie podmioty mają obowiązek składania sprawozdań finansowych? Gdzie znaleźć sprawozdanie finansowe firmy i dlaczego warto przeanalizować zawarte w nim dane przed rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem? Podpowiadamy.

Sprawozdanie finansowe firmy - czym jest?

Podejmowanie kluczowych dla firmy decyzji powinno być poparte twardymi danymi. Jednym z ich najcenniejszych źródeł jest sprawozdanie finansowe.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe spółki to dokument, który kompleksowo obrazuje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zawarte w nim informacje wskazują m.in.:, jakimi środkami obraca firma, jaki ma majątek, ile wyniosły w danym roku jej przychody i koszty, czy w danym roku podatkowym osiągnęła zysk, czy stratę i czy jej sytuacja finansowa jest stabilna. Ze względu na fakt, że sprawozdanie sporządza się przez porównanie danych finansowych z danego roku obrotowego z danymi z roku poprzedniego, analiza dokumentu daje wieloaspektowy obraz firmowych finansów i pozwala ocenić, w jakim kierunku ekonomicznym zmierza podmiot.

Sprawozdanie finansowe elementy

Zgodnie z art.45 ust. 2 ustawy o rachunkowości każde sprawozdanie finansowe musi zawierać określone elementy:

 • bilans, który wskazuje stany aktywów i pasywów obowiązujące na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy;

 • rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat obrazuje (oddzielnie) przychody, koszty, zyski, straty i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;

 • informację dodatkową, która definiuje zasady rachunkowości w firmie wraz z metodami wyceny.

W przypadku niektórych podmiotów sprawozdanie powinno zawierać także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Do sprawozdania finansowego należy dołączyć:

 • sprawozdanie z działalności (jeśli wymaga tego prawo — nie wszystkie podmioty są zobligowane do dołączania sprawozdania z działalności);

 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty;

 • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.

Jeśli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu, konieczne jest też załączenie do niego opinii biegłego rewidenta.

Sprawozdanie finansowe KRS - kto musi je złożyć?

Obowiązek składania sprawozdań finansowych mają firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe z powodu wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości (może być to np. określona wysokość przychodów lub status prawny) oraz te, które wybrały pełną księgowość dobrowolnie.

Forma prowadzenia działalności nie warunkuje więc obowiązku sporządzania sprawozdań.


Zgodnie z prawem sporządzić sprawozdanie finansowe powinien tzw. kierownik jednostki. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa może być to:

 1. w spółce jawnej i cywilnej - wspólnik prowadzący sprawy spółki,
 2. spółce partnerskiej - wspólnik prowadzący sprawy spółki lub członek zarządu;
 3. w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej - komplementariusz prowadzący sprawy spółki,
 4. w jednoosobowej działalności gospodarczej - właściciel;
 5. w spółce kapitałowej, spółdzielni i pozostałych osób prawnych - członek zarządu.


Jeśli spółka jest w trakcie postępowania upadłościowego, rolę kierownika jednostki może pełnić likwidator, syndyk lub zarządca.
Sprawozdanie finansowe powinien podpisać kierownik jednostki lub osoba, która prowadzi księgi rachunkowe firmy.

Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe należy przesyłać do Krajowej Administracji Skarbowej i Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie w formie elektronicznej, w określonym formacie.

Gdzie znaleźć sprawozdanie finansowe firmy?

Od 15 marca 2018 roku sprawozdania finansowe spółek można znaleźć (i pobrać) w formie elektronicznej (KRS online sprawozdanie) na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ w zakładce „Przeglądarka dokumentów finansowych”. Pobranie dokumentu jest bezpłatne i wymaga jedynie posiadania numeru KRS podmiotu wpisanego do rejestru. Tam gdzie jest to dostępne dla spółek zarejestrowanych w KRS dane ze sprawozdań finansowych można pobrać również za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Będąc klientem BIG InfoMonitor przedsiębiorca może pobrać raport z wywiadowni gospodarczej współpracującej z BIG InfoMonitor. W raporcie tym można znaleźć wyniki finansowe firm zarejestrowanych w KRS (Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans) za bieżący okres oraz dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy.

Sprawdzenie sprawozdania finansowego - dlaczego warto?

Główną rolą sprawozdania finansowego jest przejrzyste i zrozumiałe (także dla osób niepowiązanych) przedstawienie sytuacji finansowej konkretnego podmiotu. Pobranie i analiza sprawozdania dokumentu pozwoli Ci ocenić, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się firma i jakie ma prognozy na rozwój w przyszłości. Dzięki zawartym w sprawozdaniu danym zyskasz cenną wiedzę, która pozwoli Ci ocenić własne ryzyko towarzyszące nawiązaniu współpracy. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie interpretować zawarte w nim dane, poproś o wsparcie doświadczonego księgowego. Dzięki jego pomocy zyskasz cenną wiedzę, która pozwoli Ci podejmować najlepsze dla Twojej firmy decyzje.