Klauzula informacyjna


 1. Administrator danych osobowych

 2. Administratorem danych jest  Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000110015 o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;

 3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

  Adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02 679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A,

  adres: kontakt@bik.pl

  W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@bik.pl

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych

 5. Dane osobowe są przetwarzane w portalu https://krs-firma.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tzn. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prawie do wtórnego wykorzystania informacji publicznej, zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 6. Cel przetwarzania danych

 7. Portal https://krs-firma.pl/ jest serwisem wyłącznie informacyjnym udostępniającym dane pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o podmiotach, pełnionych funkcjach oraz o osobach pełniących funkcje kierownicze i nadzorcze w podmiotach ujawnionych w KRS.

 8. Zakres przetwarzania danych osobowych

 9. imiona, nazwiska, nr PESEL osób pełniących funkcje w podmiotach ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym

 10. Źródło pozyskania danych

  Administrator udostępnia dane pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych tj. Rejestru KRS.

 11. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych są Usługobiorcy korzystający z portalu https://krs-firma.pl/ zgodnie z regulaminem portalu https://krs-firma.pl/.

 12. Okres przetwarzania danych

 13. Dane osobowe są przetwarzane w portalu https://krs-firma.pl/:

  a) przez cały okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora nie dłużej niż przez okres publikowania tych danych w KRS,
  b) złożenia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez osobę, której dane te dotyczą,
  c) przez okres konieczny do rozpoznania wniosku złożonego przez osobę, której dane dotyczą.
  d) w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych – przez okres przedawnienia roszczeń (zwykle 3 lata) oraz ewentualny czas trwania postępowania.

 14. Prawa osób, których dane są przetwarzane

 15. Osoby, których dane są przetwarzane w portalu https://krs-firma.pl/, mają prawo do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) sprostowania danych osobowych,
  c) usunięcia danych osobowych,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Pliki Cookie i przekazywanie danych do państw trzecich

  2. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Usługobiorcy, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub anulowania danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Usługobiorcę. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików, w tym przekazywanie danych do państw trzecich zostały wskazane w treści Polityki Prywatności oraz Informacji o plikach cookie dostępnej na https://www.bik.pl/cookies.