Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU KRS-FIRMA


Przedmiot Regulaminu. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Portalu KRS firma, oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Regulamin jest udostępniany na stronie Portalu.

Definicje:

Wskazanym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Usługodawca - Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w Regulaminie jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000110015 o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;

Portal - Portal KRS-firma, strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę na stronie internetowej https://krs-firma.pl;

Usługobiorca - każda osoba odwiedzająca Portal, w szczególności każda osoba fizyczna korzystająca z usług udostępnionych przez Usługodawcę w Portalu;

Usługa – Usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu;

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;

Regulamin - RRegulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Portal oraz wszelkie prawa do Portalu, w szczególności prawa autorskie i zależne, prawo własności do nazwy i logotypu, domena i strona internetowa należą do Usługodawcy. Ewentualne prawo do korzystania z zastrzeżonych znaków towarowych i innych praw należących do Usługodawcy może odbywać się wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Usługodawca udostępnia Portal wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet i strony https://krs-firma.pl/.

 3. Na Portalu Usługodawca może umieszczać treści reklamowe dotyczące usług i towarów własnych oraz osób trzecich w dopuszczalnych przepisami formach.

 4. Korzystanie z Usługi dostępnej za pośrednictwem Portalu oznacza każdą czynność Usługobiorcy umożliwiającą zapoznanie się z treściami umieszczonymi na Portalu.

 5. Korzystanie z Portalu i Usługi możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz w zakresie wskazanym w Regulaminie. Każda osoba korzystająca z Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu Portalu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 6. Zabronione jest zakłócanie działania Portalu poprzez jego destabilizację, próby nieuprawnionego uzyskania dostępu do zasobów, bądź też próby naruszenia integralności Portalu.

 7. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z Portalu i Usługi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem powszechnie używanych i dostępnych przeglądarek internetowych.

 8. Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej i funkcjonowania Portalu.

 9. W przypadku niedostępności Portalu Usługodawca podejmie niezbędne kroki w celu przywrócenia funkcjonalności Portalu.

 10. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie materiały oraz informacje publikowane w Portalu są przygotowywane i aktualizowane z należytą starannością. Informacje publikowane w Portalu nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa.

 11. W przypadku otrzymania uzasadnionych lub uprawdopodobnionych informacji, iż Portal zawiera dane lub materiały naruszające obowiązujące prawo, interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Usługodawca podejmie stosowne działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

§ 2 Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Usługi Portalu możliwe jest pod warunkiem posiadania:

  1. połączenia z siecią Internet;

  2. dostępu do przeglądarki internetowej umożliwiającej połączenie z Portalem KRS-firma; oraz

  3. oprogramowania pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF (rekomendowany jest Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji).

 1. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem. Usługodawca nie jest twórcą dostarczanych danych, nie ingeruje i nie zmienia ich treści merytorycznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i aktualność udostępnianych danych.

 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Usługobiorcy, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub anulowania danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Usługobiorcę. Szczegółowe cele oraz zakres korzystania z powyższych plików zostały wskazane w treści Polityki Prywatności oraz Informacji o plikach cookie dostępnej na https://www.bik.pl/cookies.


§3 Korzystanie z Usługi

 1. Usługodawca dokłada starań aby Usługa dostępna na Portalu była wolna od wad.

 2. Usługa świadczona za pośrednictwem Portalu polega na udostępnianiu na żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w rejestrze KRS.

 3. Portal umożliwia dostarczenie danych z rejestru urzędowego KRS.

 4. Usługa dostępna jest po wpisaniu odpowiednich danych w dedykowane pole na Portalu.

 5. Wpisanie prawidłowych danych powoduje udostępnienie danych Usługobiorcy w postaci możliwego do zapisania pliku pdf.

 6. Wpisanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych może spowodować niedostępność Usługi.

 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Portalu lub jego części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian w Portalu.

 8. Usługodawca dołoży starań, aby niedostępność Portalu była możliwie najmniej uciążliwa dla Usługobiorców.

 9. Na etapie prac nad Portalem, Usługodawca dołożył wszelkich starań i przetestował Portal w środowiskach pracujących w konfiguracjach wymienionych powyżej w § 2 ust.1.

 10. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę, umożliwi korzystanie z Portalu.


§ 4 Dane Osobowe

 1. Korzystanie z Usługi nie wymaga od Usługobiorcy podania jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych dostępnych poprzez Portal zostały określone na stronie internetowej https://krs-firma.pl/klauzula.


§ 5 Odpowiedzialność i Reklamacje

 1. Zgłaszanie Reklamacji. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać na adres kontakt@bik.pl lub na adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02 679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A.

 2. Termin udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi na Reklamację Konsumentów zostaną udzielone w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, na papierze lub innym trwałym nośniku, w szczególności w formie wiadomości e-mail lub korespondencyjnie przesłanej na adres Usługobiorcy. Odpowiedzi na reklamacje dotyczące Klientów niebędących Konsumentami zostaną udzielone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 4. Rozpatrywanie Reklamacji – mediacja. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej;

  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

 5. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w ust. 4. pkt 1) powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 6. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, określone
  w ust. 4. pkt 2) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.

 7. Rzecznik konsumentów. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a BIK, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do BIK w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 8. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu  rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa wdanym państwie.

 9. Zastrzeżenie. Powyższe zapisy ust. 3 - 8 mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 10. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta Reklamacji spór nie
  został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na Reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany niezwłocznie wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Portalu  z odpowiednim wyprzedzeniem.

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

 4. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę w każdej chwili, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w treści zmienionego Regulaminu opublikowanego w Portalu.

 5. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://krs-firma.pl/regulamin.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.