Statut fundacji jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem określającym jej działalność. Sporządza się go według określonego schematu – istnieją bowiem elementy, które po prostu muszą się w nim znaleźć. Dowiedz się, co powinien zawierać statut fundacji i jak go sporządzić.

Co powinien zawierać statut fundacji?

Czym jest statut fundacji?

Jak już wspomniano, statut fundacji jest wewnętrznym dokumentem określającym najważniejsze zasady, na podstawie których działa dana organizacja. Zawsze ma formę aktu notarialnego, a jego treść musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz aktem fundacyjnym (założycielskim). Prawo precyzuje, że za sporządzenie tego dokumentu odpowiedzialny jest fundator. Może jednak upoważnić do tego inną osobę fizyczną lub prawną.

Po sporządzeniu statutu należy złożyć odpowiedni wniosek do KRS. Następnie Sąd Rejestrowy sprawdzi zgodność postanowień statutu z prawem oraz aktem fundacyjnym. W przypadku braku nieprawidłowości dochodzi do zarejestrowania organizacji. Od momentu zatwierdzenia przez Sąd statut staje się prawomocny.

Statut fundacji – niezbędne elementy

Zgodnie z prawem statut fundacji musi zawierać następujące elementy:

 • pełna nazwa fundacji – jeśli pojawia się ona już w akcie fundacyjnym, nazwy w obu dokumentach muszą być identyczne;

 • siedziba fundacji – nazwa miejscowości, w której mieści się siedziba fundacji; nie ma konieczności podawania pełnego adresu (jest to niepraktyczne ze względu na konieczność dokonania zmian w KRS w razie przeprowadzki do innej siedziby);

 • majątek – pod tym pojęciem rozumie się wysokość funduszu założycielskiego (konkretna kwota); jeżeli majątek początkowy został wniesiony w innej formie niż gotówka (np. papiery wartościowe, nieruchomości, ruchomości) należy podać ich wartość rynkową;

 • cele statutowe fundacji – informacja o tym, po co została powołana fundacja i na co został przeznaczony majątek założycielski, w jakich obszarach działa organizacja i komu oraz w jaki sposób ma pomagać;

 • sposoby realizacji celów – chodzi tu o zasady, formy i zakres działalności (zarówno konkretne działania, jak i ogólne idee, które pozwolą realizować cele statutowe fundacji);

 • obowiązkowe władze fundacji – informacje dotyczące składu i organizacji zarządu, a także sposobu jego powoływania, obowiązków i uprawnień zarządu oraz jego członków;

 • sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych – informacje dotyczące tego, kto może w imieniu fundacji podpisywać umowy, przyjmować darowizny, otwierać rachunki bankowe itp. oraz kto reprezentuje fundację na zewnątrz.

Istnieje również wiele elementów, które nie są obowiązkowe, ale wskazane. Chodzi tu m.in. o:

 • wyznaczenie innych niż zarząd władz fundacji (np. rady fundacji czy zgromadzenia fundatorów),

 • określenie sposobu zmiany statutu lub celu fundacji,

 • określenie zasad połączenia z innymi organizacjami,

 • określenie sposobu likwidacji fundacji i przeznaczenia jej majątku,

 • wskazanie ministra pełniącego nadzór nad fundacją,

 • określenie zasad prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,

 • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację,

 • postanowienia ogólne.

Umieszczenie tych zapisów w statucie usprawni funkcjonowanie fundacji i pomoże uniknąć nieścisłości czy sporów.

Zmiana statutu fundacji – kiedy jest możliwa i jak jej dokonać?

Warto przy tym pamiętać, że statut fundacji nie jest ustalany raz na zawsze. Przepisy dają możliwość jego zmiany. Wymaga to jednak dokonania zgłoszenia do KRS w terminie 7 dni. Sposób dokonywania zmian statutu fundacji powinien być natomiast uregulowany w jego treści – należy określić, kto jest uprawniony do tego typu działań i w jaki sposób powinien je zrealizować. Przykładowy statut fundacji może zawierać informacje, że zmian w jego zapisach może dokonywać wyłącznie zarząd.

Zarówno przed sporządzeniem statutu, jak i przed dokonaniem w nim jakichkolwiek zmian, warto się skonsultować ze specjalistą – np. prawnikiem. Pozwoli to upewnić się, że dokument spełnia wszystkie wymogi prawne i jest prawidłowo skonstruowany.