KRS to skrót od nazwy: Krajowy Rejestr Sądowy. Jest to informatyczna baza danych, która składa się z trzech rejestrów:
- rejestru przedsiębiorców,
- rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rejestru dłużników niewypłacalnych.

Krajowy Rejestr Sądowy – Co to jest i co zawiera?

Dzięki jawności informacji o podmiotach gospodarczych, Krajowy Rejestr Sądowy zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego. Każdy może tam zajrzeć i dowiedzieć się, np. kto jest udziałowcem danej spółki, jaki jest jej adres czy kapitał zakładowy. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, ważne informacje: o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach przedsiębiorcy wobec ZUS, oraz o wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.


Gdzie można sprawdzić wpisy do KRS i ile to kosztuje?


Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny co oznacza, że każdy może skorzystać z zawartych tam informacji i nie musi tego w żaden sposób uzasadniać. Dostęp do KRS jest powszechny dzięki internetowi, a firmy dostępne w KRS można wyszukać po wpisaniu nazwy w wyszukiwarkę serwisu https://krs-firma.pl/

Warto też wiedzieć, że ustawa o KRS wprowadza domniemanie prawdziwości dokonanych tam wpisów. W praktyce oznacza to, że niektóre zmiany w spółce uznaje się za dokonane, dopiero po ujawnieniu ich w KRS oraz że nikt nie może zasłaniać się nieznajomością treści wpisów dotyczących danej spółki, ponieważ jest on darmowy i łatwo dostępny.

Konsekwencją takich uregulowań jest ważna praktyka gospodarcza, która polega na tym, że podmioty, które mają obowiązek wpisania się do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dbać o to, aby informacje o ich podmiocie zawsze były aktualne.

Jak dokonać wpisu do KRS?

Wpis do KRS następuje na wniosek, który należy złożyć do właściwego sądu rejestrowego. Co do zasady formalności można załatwić także on-line korzystając z s24. Jest to portal, który od 2012 roku umożliwia elektroniczną rejestrację i aktualizację podmiotów gospodarczych z osobowością prawną. Dokonywanie rejestracji czy zmian poprzez s24 jest tańsze niż w zwykłym sądzie, jednak związane są z tym pewne ograniczenia. W s24 można korzystać tylko z gotowych wzorów dokumentów a także obowiązkowo dokumenty trzeba poświadczać Profilem Zaufanym (ePUAP) lub podpisem elektronicznym (kwalifikowanym).


Wnioski o wpis mają różną wysokość opłat. Mogą to być wnioski np. o wpis podmiotu do KRS, zmianę wpisu, czy wykreślenie z KRS. Opłaty wynoszą, w zależności od rodzaju wpisu: od kilkudziesięciu złotych do 600 zł za czynność (dane na 23.01.2024). Co do zasady, opłaty za wnioski składane elektronicznie przez system S24 są niższe.

Opłaty dokonuje się:

  • na rachunek bieżący sądu

  • lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje dany wydział KRS, do którego składany jest wniosek.

  • poprzez system https://oplaty.ms.gov.pl/

Stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Muszą jednak wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis.

Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie s24, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Jakie informacje znajdę w KRS?

W przypadku spółek w KRS można znaleźć informacje dotyczące między innymi spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek europejskich, fundacji i stowarzyszeń. W dużym skrócie można powiedzieć, że znajdziemy tam wszystkie zasady ich funkcjonowania: jacy są udziałowcy, jaka jest reprezentacja spółki czy fundacji, siedziba, liczba udziałów, kapitał zakładowy. Będą tam też informacje finansowe podmiotu - sprawozdania i uchwały.

Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń podzielony jest na 6 działów, w których można znaleźć szczegółowe informacje:

  • dział 1 – dane podmiotu, takie jak siedziba i adres, oddziały, informacje o umowie, sposób powstania spółki, dane wspólników, kapitał spółki,

  • dział 2 – kto i jak reprezentuje podmiot, na przykład przy podpisaniu umowy,

  • dział 3 – branżę, w której działa firma albo problematykę społeczną, którą zajmuje się organizacja, wzmianki o złożonych dokumentach (na przykład sprawozdaniach finansowych, sprawozdaniach grupy kapitałowej), informację o dniu kończącym rok obrotowy,

  • dział 4 – informacje o zaległościach, na przykład podatkowych i celnych, wierzytelnościach, ogłoszeniu o upadłości, umorzeniu egzekucji, 

  • dział 5 – informacje o kuratorze, 

  • dział 6 – informacje o likwidacji lub rozwiązaniu spółki, jej połączeniu lub przekształceniu, postępowaniu upadłościowym oraz układowym, postępowaniu restrukturyzacyjnym lub naprawczym, zawieszeniu działalności.

Krajowy Rejestr Sądowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowymi działa od dnia 1 stycznia 2001 r