Czym jest odpis KRS i odpis CEiDG, jakie informacje w nich znajdziesz i dlaczego warto je pobrać przed rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem? Podpowiadamy.

Odpis z KRS i CEiDG - czym są i czym się różnią?

CEiDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to ogólnodostępne rejestry zawierające informacje na temat podmiotów gospodarczych oraz innego typu organizacji. Baza firm CEiDG zawiera dane na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) jest rejestrem spółek prawa handlowego (spółek jawnych, spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych) oraz spółdzielni, stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz przedsiębiorstw państwowych.

Generując odpis z CEIDG i KRS, możesz pozyskać szereg kluczowych informacji dotyczących potencjalnych i aktualnych partnerów biznesowych.

Odpis z CEiDG — czym jest i jakie informacje zawiera?

Odpis z CEiDG to zbiór informacji na temat przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych. Znajdziesz w nim m.in.:

 • dane podstawowe: imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer NIP, REGON i nazwę firmy;

 • dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, adres strony www, numer telefonu;

 • dane adresowe: stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń;

 • dane dodatkowe: datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, datę zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności, datę wznowienia wykonywania indywidualnej działalności, datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, datę wykreślenia wpisu z rejestru;

 • informacje na temat przeważającej działalność gospodarcza i wykonywanej działalności gospodarczej w formie kodów PKD;

 • informację na temat małżeńskiej wspólności majątkowej przedsiębiorcy;

 • informacje o ewentualnych zakazach;

 • informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjnego;

 • dane ewentualnych pełnomocników przedsiębiorcy oraz zakres czynności objętych pełnomocnictwem;

 • informacje o ewentualnych kwalifikacjach zawodowych.

Odpis z KRS — jakie informacje zawiera?Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego to dokument zawierający informacje na temat podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Może on przybierać formę odpisu pełnego lub aktualnego.

Pełny odpis z KRS zawiera informacje na temat wszystkich wpisów dokonanych w rejestrze dla danego numeru KRS (z wyłączeniem tych, które nie podlegają ujawnieniu). Stanowi więc kompleksowy obraz historii firmy od momentu jej rejestracji.

Aktualny odpis z KRS zawiera natomiast aktualną treść wpisów, obrazując bieżące dane przedsiębiorstwa.

W zależności od formy prawnej odpis może wyglądać nieco inaczej i zawierać inne informacje. W przypadku spółki z o.o. są to m.in.:

 • data dokonania wpisu do rejestru KRS;

 • oznaczenie formy prawnej;

 • numer REGON;

 • numer KRS;

 • adres;

 • siedziba;

 • ewentualne oddziały firmy;

 • zawarcie lub zmiany umowy spółki;

 • czas, na jaki została utworzona spółka;

 • dane wspólników wraz z danymi dotyczącymi procentowego podziału udziałów w spółce;

 • kapitał zakładowy;

 • organ uprawniony do reprezentacji spółki;

 • sposób reprezentacji spółki;

 • przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy;

 • przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy;

 • wzmianki o złożonych dokumentach: rocznego sprawozdania finansowego, złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawowania finansowego;

 • wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności;

 • zaległości względem wierzycieli;

 • informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym, albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

 • informacje o umorzeniu prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Odpis KRS a odpis CEIDG

Odpis KRS a odpis CEIDG - czym się od siebie różnią? Odpis CEiDG zawiera dane na temat jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółek cywilnych. W odpisie KRS znajdziesz informacje o spółkach prawa handlowego, stowarzyszeniach i fundacjach. Ze względu na odmienną specyfikę każdej z tych form prawnych, zakres udostępnionych informacji jest nieco inny. Uwzględnia bowiem kluczowe dla specyfiki konkretnego podmiotu dane.


Jakich danych potrzebujesz, aby wygenerować odpis z KRS i CEiDG?

Aby wygenerować aktualny odpis z KRS i CEiDG potrzebujesz wyłącznie numeru NIP podmiotu, który chcesz zweryfikować. Raport wygenerujesz szybko i wygodnie drogą elektroniczną. Bez konieczności posiadania zgody potencjalnego kontrahenta.

Dlaczego warto wygenerować odpis z KRS lub CEiDG przed rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem?

Zwłaszcza dziś, kiedy sytuacja gospodarcza sprzyja opóźnieniom w płatnościach, a wiele firm funkcjonuje na granicy rentowności, ryzyko nawiązania współpracy z nowym kontrahentem jest stosunkowo wysokie. Aby uniknąć długofalowych konsekwencji podpisania kontraktu z nieuczciwym bądź zadłużonym podmiotem, warto zadbać o działania prewencyjne. Jednym z nich jest wygenerowanie odpisów z ogólnodostępnych baz — w zależności od formy prawej potencjalnego klienta — CEiDG lub KRS. Dzięki zawartym w odpisach informacjom dowiesz się:

 • czy firma jest legalnie zarejestrowana, a jej dane rejestrowe zgadzają się z tymi, które otrzymałeś;

 • kto jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej i kto zasiada w zarządzie spółki. Jeśli zamierzasz nawiązać współpracę ze spółką, upewnisz się, także, że osoba, która podpisała kontrakt (lub zamierza go podpisać) jest upoważniona do reprezentowania firmy;

 • czy rodzaj działalności, którą według rejestrów prowadzi firma, jest tożsama z usługami, które będzie wykonywać na Twoje zlecenie;

 • czy firma nie jest zawieszona, zamknięta (rozwiązana) lub w procesie upadłości;


 • czy spółka posiada zaległości płatnicze względem wierzycieli, a co za tym idzie — czy jest zadłużona.

Odpisy z KRS i CEiDG można uzyskać bezpłatnie.