Dane finansowe KRS - czym są, gdzie ich szukać i dlaczego warto do nich
zaglądać zwłaszcza podczas kryzysu?
Dane finansowe KRS to jedno z najważniejszych źródeł
wiedzy na temat kondycji finansowej firmy. Gdzie je znaleźć, jakich
informacji dostarczą i dlaczego warto zaglądać do nich zwłaszcza
podczas kryzysu? Sprawdźmy.

Dane finansowe KRS - dlaczego warto je analizować?

Nawiązywanie transakcji handlowych zawsze wiąże się z ryzykiem. Choć nie sposób całkowicie go wyeliminować, warto zadbać o skuteczne działania prewencyjne. Jednym z nich powinna być dokładna analiza danych finansowych potencjalnych partnerów biznesowych.

Dlaczego warto zaglądać do danych finansowych KRS zwłaszcza teraz?

Obecna sytuacja gospodarcza sprzyja opóźnieniom w płatnościach. Kontrahent, który nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, może skutecznie zachwiać finansową płynnością Twojej firmy, narażając ją na straty — zarówno budżetowe, jak i wizerunkowe. Analizując dane finansowe potencjalnego partnera biznesowego, zyskasz kompleksową wiedzę na temat aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz prognozowanych kierunków rozwoju ekonomicznego. Dowiesz się m.in.:

 • ile wynosi majątek firmy;

 • jakie są jej aktywa i pasywa;

 • ile wyniosły w danym roku przychody i koszty;

 • czy spółka poniosła zysk, czy stratę;

 • czy przedsiębiorstwo jest objęte postępowaniem upadłościowym;

 • jak dane finansowe firmy w danym roku obrotowym kształtują się w porównaniu z poprzednim rokiem (takie porównanie pozwoli ocenić kierunek rozwoju przedsiębiorstwa i wykryć ewentualne obszary ryzyka).

Analiza e-sprawozdań pozwoli Ci sporządzić przejrzysty obraz rentowności i finansowej potencjalnego partnera biznesowego oraz ocenić ryzyko niewypłacalności.

Jakie dokumenty finansowe KRS warto przeanalizować?

Jeśli chcesz zyskać kompleksowy obraz finansów przedsiębiorstwa, koniecznie przeanalizuj dokumenty finansowe KRS złożone przez przedsiębiorcę do Repozytorium Dokumentów Finansowych. W zależności od formy prawnej firmy i konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa mogą być to:

 • roczne sprawozdanie finansowe zawierające bilans i rachunek zysków i strat (w przypadku niektórych podmiotów także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych);

 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe za konkretny rok obrotowy;

 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty;

 • sprawozdanie z działalności;

 • opinia biegłego rewidenta (sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego);

 • opinia biegłego rewidenta (sprawozdanie z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej);

 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;

 • skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe;

 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;

 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Gdzie znaleźć dane finansowe KRS?

Dane finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego znajdziesz w postaci elektronicznej na udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu https://ekrs.ms.gov.pl/. Dostęp do nich możesz również uzyskać za pośrednictwem niektórych wywiadowni gospodarczych i Biur Informacji Gospodarczej. Np. w BIG InfoMonitor znajdziesz dane z wywiadowni, wśród których są dane finansowe z KRS dla spółek, które są zarejestrowane w tym rejestrze. Za jednym zamachem możesz więc uzyskać informacje z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor dla danego podmiotu oraz informacje z KRS z wywiadowni gospodarczej współpracującej z BIG InfoMonitor.