Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością tych podmiotów – zwłaszcza dla ich kontrahentów czy klientów. W KRS funkcjonuje także rejestr dłużników niewypłacalnych mający duże znaczenie dla dochodzenia należności przez wierzycieli. Warto więc wiedzieć, co to jest KRS i jakie zawiera informacje oraz co wchodzi w skład KRS? Bez znajomości Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej informacji o treści zamieszczonych w nim wpisów trudno funkcjonować w biznesie.

Co można znaleźć w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy – co to jest?

Według ustawy dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego KRS składa się z trzech szczegółowych rejestrów. W skład Krajowego Rejestru Sądowego wchodzi: rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warto pamiętać, że Krajowy Rejestr Sądowy niekiedy jest określany jako rejestr handlowy. Jednak tak naprawdę KRS zastąpił wcześniej istniejący rejestr handlowy. Wpis do KRS muszą uzyskać m.in. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje. Są to podmioty, które najczęściej składają wniosek o wpis do KRS. Bez takiego wpisu po prostu nie mogą one legalnie funkcjonować. Co można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym? Ustawa o KRS stanowi, że w tym rejestrze ujawnia się takie dane, jak nazwa podmiotu, osoby uprawnione do jego reprezentacji czy adres siedziby. W KRS widnieją także dane wspólników, informacje o emisji obligacji oraz o złożeniu m.in. sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta. Dzięki temu można zapoznać się z sytuacją finansową podmiotu wpisanego do KRS.

Okazuje się, że wpis do KRS to kompendium wiedzy o wpisanych tam podmiotach. Natomiast wyciąg z tego rejestru jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do uzyskania informacji o działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że wyciąg stanowi urzędowe potwierdzenie danych zawartych w KRS.

Co znajduje się w KRS?

W KRS znajdują się najważniejsze informacje dotyczące podmiotu, który ma obowiązek uzyskać wpis do KRS. Chodzi zwłaszcza o jego nazwę, adres siedziby czy sposób reprezentacji. Ostatnią z tych kwestii powinien sprawdzić każdy, kto zawiera jakąkolwiek umowę z podmiotem wpisanym do KRS. Jeżeli kontrakt zostanie sfinalizowany z osobą nieuprawnioną do reprezentacji, to taka umowa będzie nieważna. W KRS publikuje się także informacje o ogłoszeniu upadłości podmiotu czy wszczęciu wobec niego postępowania restrukturyzacyjnego. To z kolei kluczowe dane dla wierzycieli bądź osób i firm, które chciałyby nawiązać współpracę z widniejącym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zwłaszcza, gdy wpisanym jest przedsiębiorca, który według ustawy o KRS musi widnieć w tym Rejestrze.

Wpis do KRS – o czym pamiętać?

Wpis do KRS w zdecydowanej większości przypadków następuje na podstawie wniosku złożonego przez uprawniony podmiot do właściwego sądu rejestrowego. Jest to sąd rejonowy, w którym funkcjonuje wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu, jednak nie ma przeszkód, aby został on złożony online. Warunkiem jest tu posiadanie profilu zaufanego, który pozwala uwierzytelnić składającego wniosek.

Jednocześnie niekiedy do Krajowego Rejestru Sądowego można zostać wpisanym bez swojej wiedzy, a nawet wbrew woli. Klasycznym przykładem jest tu Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przez KRS. Warto pamiętać, że do KRS może zostać wpisana firma oraz – co stanowi wyjątkowy przypadek – konsument, którzy nie spłacają swoich długów. Dzięki KRS odzyskiwanie należności jest łatwiejsze.

Co to jest rejestr dłużników niewypłacalnych?

Co do zasady wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS następuje na wniosek wierzyciela, którego dług nie został spłacony. Wpis dotyczący danego dłużnika widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym aż przez 10 lat. Nawet spłata całości zobowiązania nie oznacza, iż wpis ten automatycznie zniknie. Aby do tego doprowadzić, trzeba zainicjować postępowanie sądowe, co z kolei oznacza konieczność zainwestowania czasu i pieniędzy. Tym samym wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych zdecydowanie obniża wiarygodność dłużnika na wiele lat. Dlatego poinformowanie dłużnika o zamiarze wpisania go do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych zdecydowanie ułatwia odzyskanie należności.

Wyszukiwarka KRS – jak sprawdzić wpis?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem jawnym i każdy może przeglądać zmieszane w nim wpisy – i to bez wychodzenia z domu. Wynika to z faktu, że treść KRS jest dostępna w Internecie, skąd jednocześnie można uzyskać odpisy i zaświadczenia. Wszystkie te funkcjonalności obsługuje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, działająca w strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki temu można bez problemu zapoznać się z treścią bazy KRS i pobrać ją na swój komputer.

Najprostszym sposobem na przeglądanie wpisów zamieszczonych w KRS jest skorzystanie ze strony ekrs.ms.gov.pl. Po wejściu na tę witrynę należy wybrać, czy chcemy wyszukać dłużnika, czy też podmiot. W pierwszym przypadku trzeba wpisać numer RDN dłużnika. Można w niej wpisać cały szereg różnych informacji – od nazwy podmiotu, aż po jej adres i numer KRS. Tym samym znajomość samej nazwy interesującego nas podmiotu pozwala przeglądać dotyczące go wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie, jak posiadanie numeru NIP czy REGON interesującego nad podmiotu.