Założenie stowarzyszenia wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków. Jednym z nich jest sporządzenie statutu. Co ważne, jego obowiązkowa zawartość jest ściśle określona. Co powinien zawierać statut stowarzyszenia? Jak go sporządzić? Sprawdź!

Co musi zawierać statut stowarzyszenia? Jak go...

Czym jest statut stowarzyszenia?

Statut stowarzyszenia jest jego najważniejszym wewnętrznym dokumentem. Często porównuje się go do konstytucji. Wszystkie aktywności realizowane przez stowarzyszenie muszą być bowiem zgodne z zapisami statutu. Ma on stanowić zbiór informacji o stowarzyszeniu dotyczących jego organizacji, ustroju i sposobu działania. Powinien być wyczerpujący, a jednocześnie prosty, logiczny i pozbawiony nadmiernych szczegółów. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach określa wytyczne dotyczące sporządzania statutu stowarzyszenia, w tym te dotyczące jego treści.

Statut stowarzyszenia jest uchwalany przez członków założycieli na zebraniu założycielskim. Musi być dołączony do dokumentów rejestrowych organizacji składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! Statut stowarzyszenia zwykłego nie jest obowiązkowy. Działania takiej organizacji są prowadzone na podstawie regulaminu, który zasadniczo pełni taką samą funkcję.

Statut stowarzyszenia – obowiązkowe elementy

Statut stowarzyszenia musi zawierać elementy wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Są to:

 1. nazwa organizacji;

 2. siedziba i teren działania;

 3. cele i sposoby ich realizacji;

 4. informacje o członkach stowarzyszenia (w tym: sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członka);

 5. informacje o władzach (m.in. rodzaje, sposób ich wyboru, kompetencje, tryb pracy);

 6. informacja o wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli taka możliwość jest przewidziana);

 7. sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał;

 8. źródła majątku, czyli informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność (sposób uzyskiwania środków i płacenia składek członkowskich);

 9. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych;

 10. zasady wprowadzania zmian w statucie;

 11. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Powyższe elementy zgodnie z obowiązującym prawem są niezbędne. Jednak statut może zawierać także inne informacje, np. dotyczące możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie.

Jakie mogą być cele stowarzyszenia?

Wiele wątpliwości przy sporządzaniu statutu wzbudzają cele stowarzyszenia. Jak należy je określić? Mają one informować, po co powstała dana organizacja i co chce osiągnąć. Celem stowarzyszenia może być praktycznie każda działalność zgodna z obowiązującym prawem. Co ważne, cele wcale nie muszą być realne, mierzalne czy też z pożytkiem dla społeczeństwa.

Przykładowy statut stowarzyszenia może zawierać cele związane np. z rozwojem zainteresowań członków. Powinno się określić cele stowarzyszenia jasno i klarownie, ale bez zbytniego zagłębiania się w szczegóły. Osobno należy określić sposoby realizacji tych celów, czyli wymienić wszelkie czynności, jakie nasze stowarzyszenie będzie realizować (np. organizacja wydarzeń, prowadzenie kampanii w mediach, działalność wydawnicza itp.).

Jak napisać statut? Gdzie znaleźć przykładowy statut stowarzyszenia?

Tworzenie statutu stowarzyszenia „od zera” może przytłaczać. Dlatego większość osób posługuje się dostępnymi przykładami – w szczególności statutami innych organizacji tego typu, najlepiej o podobnym profilu. Przykładowy statut stowarzyszenia znajdziesz bez większego trudu w internecie. Możesz również poszukać statutu organizacji, której działalność jest zbliżona do Twojej. Zazwyczaj znajdziesz go na stronie www danego stowarzyszenia.

Warto też pamiętać, że zapisy dokumentu zawsze można zmodyfikować. Każda zmiana statutu stowarzyszenia musi być jednak zgłoszona w KRS i zaczyna obowiązywać dopiero po jej zatwierdzeniu przez sąd.